Vòng nạp từ cho mũi vặn vít

Giá: liên hệ

Vòng nạp từ 4.0 sử dụng cho mũi vít tròn Φ 4

Vòng nạp từ 5.7 sử dụng cho mũi vít tròn Φ 5 và mũi vít lục giác 5mm

Vòng nạp từ 7.0 sử dụng cho mũi vít lục giác 6.35